Evritmija za učence

Znotraj skupinskega dela pri pouku evritmije se mora otrok osredotočiti na svoje lastno gibanje, hkrati pa razvijati tudi smisel in občutek za delo skupine kot celote. Če mu oboje uspe, uživa svojo soudeležbo v vzajemnem toku gibanja. Da bi bil sposoben gibati se harmonično in v skladu s skupino, ne zadošča le obrobno zaznavanje, ampak morajo biti prisotni budnost, želja in hotenje - dopustiti ostalim, da imajo svoj lastni prostor. Vzajemno oblikovanje medsebojnih odnosov v skupini je kvaliteta, ki jo evritmija kultivira na različnih ravneh. Evritmija poskrbi za medsebojno srečevanje, za dejavno uresničevanje socializacije.


evritmija_os_1

Doslej smo sodelovali z:

OŠ Zreče
OŠ Ledina, Ljubljana
OŠ Raka

Prvo triletje

Osnovna gibalna oblika za to obdobje je krog – sklenjena povezana celota posameznikov. Prostor doživljajo otroci skozi različne krive in ravne linije v prostoru, a gibanje vedno znova izhaja in se vrača v krog. Na krogu vsak otrok vsakogar vidi, se ima tako od vsakogar možnost učiti, na njem ima vsak svoj prostor, kar ustvarja red, otroku daje občutek zaščite in varnosti.
V drugem razredu na krogu posameznik dobi par, tako se prepletata in gibljeta izmenično ali skupaj dva kroga, v tretjem razredu otroke gibalne linije prepletajo skozi dva ali celo tri kroge s skupnim središčem. Krog je nevidni vzgojitelj, ki v otroku počasi, a vztrajno prebuja občutenje, zavedanje samega sebe. Iz naokroga se otrok giblje samemu sebi naproti, iz zunanjosti samega sebe k svoji notranjosti.
Pri oblikovanju gibov in gibanja se izhaja iz vedenja, da je otrok v tem času poln moči posnemanja, da intenzivno živi s svetom okoli sebe, od tam pa zvenijo glasba in glasovi in prav odzvanjajoče slike tega sveta vzame otrok vase skozi posnemanje. Skozi moči posnemanja se lahko popolnoma osredotoči na učitelja.
Palice, kroglice in rutice se v prvem razredu pojavijo le posamič, v naslednjih dveh letih pa se število teh pripomočkov poveča, da končno lahko pride do medsebojnih predaj. Tako otrok doživi dihajočo vpetost v celoto, vadi se sprejemati in dajati.
Glasba v tem triletju služi glasovni evritmiji in s svojimi elementi ne stopa v ospredje. Ob glasbi se ponovi gibalne elemente, ki so bili narejeni ob tekstu, doživi preprostejše ritme in spretnostne vaje, pa prehode in preplete v prostoru. Glasbo naj bi otrok v tem obdobju doživel skozi učiteljevo besedo.
V prvem razredu se evritmija razodeva otrokom skozi svet pravljic in pravljičnih bitij, drugošolcem skozi basni, izštevanke, tretješolcem pa skozi legende, uganke. Evritmijsko dogajanje v tem triletju sledi velikemu kolesu leta in ljudskemu izročilu skozi najrazličnejše pesmi primerne tej starosti.

Vsebinski predlogi:

 • ritmično korakajoče gibanje ob glasbi in pesmih,
 • doživljanje osnovnih geometrijskih oblik v prostoru: ravno, krivo, krog, spirala, trikotnik - igrivo,
 • raznoliko gibanje ob motivih štirih osnovnih elementov – voda, zemlja, zrak, ogenj,
 • spoznavanje gibalne oblike za vprašanje in odgovor skozi tekst in glasbo – spirala,
 • prepoznavanje nekaterih kretenj ob govoru,
 • vaje za koncentracijo in spretnostne vaje,
 • pravljice, basni prirejene na rimo, z elementi ritma in zakonitostjo ponavljanja, otroške pesmi vezane na kolo letnih časov, praznikov in učne vsebine ostalih predmetov v posameznih razredih.

evritmija_os_2

Drugo triletje

Otroci v sredini tega obdobja dokončno oblikujejo svojo zemeljsko hišo. Stojijo pred nami v vsej lepoti in popolnosti svojega telesa. Globoko v telesnost se da to popolnost prebrati. Na začetku tega obdobja so še polni sil posnemanja, hkrati pa se začenja v njih prebujati tudi samostojnost.
V tem triletju otrok svoje telo obvlada in se gibanja veseli. Njegovo telo je polno glasbe, hrepeni po izkazovanju spretnosti. Vaje koncentracije so v tem obdobju dobrodošel izziv. Bolj, ko se te vaje pilijo, bolj, ko se vztraja na natančnosti, dovršenosti izvajanja in zahtevnosti kombinacij gibov, večje je zadovoljstvo otrok, bolj evritmija v tem starostnem obdobju podpira otrokov notranji razvoj.

Velika sprememba, ki se v obdobju srednjega otroštva zgodi, je odprtje kroga. Krog je dihajoča kozmična oblika. Ko iz njega izstopiš, svetu pokažeš čelo. Iz tega položaja se vodi gibalno obliko v prostor frontalno, skozi križanje pa v srečanje z drugim, kar otrokovo individualnost še bolj nagovarja. Otrok mora vztrajati na svoji poti v prostor, četudi je sošolčeva drugačna. Otrok v tem starostnem obdobju pridobi na močeh domišljije, predstavljivosti in moralnosti. Evritmija te kvalitete jemlje s seboj v prostor skozi intenzivnejše izražanje, jih skozi doživetje gibanja podkrepi in jim da življenjsko moč. Iz tega gibanja, ki je osvobojeno kroga, nastajajo leto za letom vedno bolj zahtevne gibalne kombinacije.
Geometrija zaživi skozi otroka v prostoru: štirikotnik, trikotnik, kasneje petkotnik in v 6. r. šestkotnik. Zdaj nastopi čas za obrate teh oblik v prostoru, za preplete in preobrazbe kroga v osmico, spiralo... ob vedno novih tekstih in glasbi. Končni rezultat ni gibanje, ampak gibajoča se geometrija.
V tem starostnem obdobju posamezni intervali in toni postajajo eden od elementov izražanja glasbe v prostor. V tem obdobju se otroci srečajo z vsemi njenimi elementi: ritmom, taktom in melodijo. Srečajo se s toni - najprej C durove lestvice in kasneje z ostalimi durovimi lestvicami, postopno ponesejo skozi kretnje v gibanje čedalje več tonov.
Celovitost se vedno bolj razodeva skozi posameznosti pri vsebinah pouka materinega jezika in tako vzporedno tudi pri vsebinah pouka evritmije. Slovnica s čedalje več elementi vidno stopa skozi apolinične oblike evritmije pred otroka. Tako postaja tudi last volje in čutenja.
Skozi gibanje so čedalje bolj jasno in izrazito v prostor izražajo barve in ritmi. Poznavanje in oblikovanje evritmijskih kretenj za glasove abecede postaja zavestnejše.
Palice in kroglice so redni pomočniki pri izvajanju spretnostnih in pedagoških vaj, pri vajah širjenja in krčenja, pri doživljanju in spoznavanju ritmov skozi najrazličnejše umetniške tekste in glasbo.

Vsebinski predlogi:

 • apolinične oblike za besedne vrste, vaje s palicami,
 • preobrazbe geometrijskih oblik v prostoru - frontalna postavitev,
 • glasbene lestvice z kretnjami za posamezne tone,
 • kretnje za intervale, v hoji, ritmi v glasbi, tekstu in v gibih nog, rok,
 • vaje poslušanja, razločevanje dura od mola, razločevanje intervalov,
 • zahtevnejše vaje koncentracije, ki vključujejo korakanje in ploskanje.

evritmija_os_3

Tretje triletje

V tem času začenja beseda zveneti iz mladostnikove notranjosti. Ob koncu tega obdobja odraščajoči nastavek za gibanje najde v svoji duši. Njegovo telo je sedaj res na zemlji, težko je in gosto. Prikrito, z nekaj sramu, a vztrajno se nežne duševne sile borijo proti močno oblikovanemu težkemu telesu in počasi prodirajo v njegovo gibalni izraz. V tem triletju začne posameznik doživljati sile svojega notranjega človeka. To doživljanje je povezano z občutkom svobode – pravice in odgovornosti, da mu sledi, da se z njim sooča po poteh svetlobe in teme z vsemi vmesnimi odtenki. Le na poteh doživljanja skrajnosti človek sebe zares sreča in spozna. Če med dušo in zunanjim svetom ne pride do pravega živega dialoga, če ima telo premalo možnosti, da bi se povezalo z duševno duhovnim, lahko mladostnik zaide na kriva pota (droge...). Duša v tem času doživlja nasprotujoča si razpoloženja, ki jih evritmijsko lahko objektivno notranje doživlja in izrazi skozi nasprotni si umetniški zvrsti - balado in humoresko.

Na kaos, občutek osamljenosti, s katerima se v tem času pogosto srečuje, zdravilno delujejo harmonija, red in gibanje skupine kot celote, kar vse se lahko skozi evritmjo zgodi.

Evritmija v tem obdobju oblikujoče deluje na mladostnika in podpira njegovo notranje zorenje, saj mu preko gibanja daje možnost, da se izrazi navzven, da skozi gibanje zasluti svojo veličino in pestrost notranjih obrazov, ob upoštevanju evritmijskega znanja in zakonitosti pa mu daje možnosti doživljanja povezanosti s skupnostjo. Tako dobiva evritmija pedagoško, terapevtsko umetniško vlogo vzgoje posameznika in skupnosti. Mladostnikova volja, mišljenje in čutenje postajajo skozi posledice delovanja evritmije vedno bolj odločni gospodarji telesa. Gibanje postaja čedalje bolj povezano z njegovim notranjim občutenjem, kar gradi pogoje, da se kasneje - ob koncu pubertete - sreča in doživlja pravo notranjo svobodo.

Oblika krogle in kroga (v glasbi oktava) se v tem času ponotranji. Ta zven mora zazveneti skozi vsako gibanje, prebujati mora notranjost, notranjost mora na to zvenenje odgovarjati.
Mladostnik prisluškuje samemu sebi in pogosto postavlja vprašanja, ki jih ne razodeva navzven. Zrel je za prisluškovanje tistemu, kar ni slišno – intervalom. Občutenje slišanega intervala prevede v občutenje telesa, tega pa vidno v gib telesa. V tem času mladostniki skozi telo doživijo še nekatere elemente glasbe: tiho in glasno, pavzo, taktnico, motive, poleg durovih lestvic doživijo skozi gib in gibanje v prostoru tudi molove. Disonance v gibalnem izrazu - kot prehodi iz dura v mol ali iz mola v dur - prav tako odgovarjajo razpoloženju duše v drugi polovici tega obdobja.
Pedagoške vaje s palico v najrazličnejših medsebojnih prepletih krepijo moči zavedanja geometrije lastnega telesa, vnašajo red, samodisciplino.
Poznavanje prostorske geometrije omogoča najrazličnejše preplete in povezave, bolj zavestno vodene kot v prejšnjem triletju, kar mladostnike dela budne in prisebne.

Vsebinski predlogi:

 • razpoloženja duše skozi kretnje rok,
 • balade, humoreske, glasba, skozi katero se izrazi intervale,
 • dionizične oblike vezane na mišljenje, čutenje in voljo,
 • intenzivno delo na duru in molu, disonance, tiho-glasno,
 • geometrijske preobrazbe,
 • vaje koncentracije v različnih oblikah,
 • pedagoške vaje s palicam.

Evritmija za odnose v prihodnosti

Kako in kaj z evritmijo v šoli?

Učenci

Razredna stopnja - znotraj vsebin pouka pri vseh predmetih, ob kulturnih, naravoslovnih, prazničnih dneh: Otrokom se tja do devetega leta evritmija razodeva skozi svet pravljic, basni, ugank,... vse te besedeno pripovedne vsebine skozi evritmijsko gibanje in oblike na skupnem krogu notranje oživijo: otroci se znajdejo sredi pravljične slike, v središču notranjega življenja pesmi z njenimi ritmi in razpoloženji. Evritmija je za to starost neločljivo povezana z igro. Ob njeni pomoči je gibanje lahkotno, veselo, vznemirljivo, a vendar smiselno. Majhno evritmija v gibih zamenja z velikim, hitro s počasnim, razigrano z zadržanim, poskočno z umirjenim. Znotraj teh nasprotij razodeva svojo skrivnostno podobo in moč pedagoškega, zdravilnega in umetniškega delovanja na najmlajše.

Predmetna stopnja - kulturno-umetniški dnevi – kultura medsebojnih odnosov - plemenitenje medsebojnih odnosov v razredni skupnosti, medsebojno srečevanje in nebesedno - dejavno povezovanje skozi skupne naloge, izbor umetniških tekstov in glasbe prilagojen starosti otrok (uporaba palic in kroglic).

Naravoslovni dnevi (npr.: dan zemlje – v OŠ Zreče se je na ta dan v šol. letu 2008/09 srečalo 7 oddelkov prve triade – doživeli vključno z učitelji veliko veselja).

Tehniško – praktični dnevi – socialna gibalna dejavnost – izkustveno doživeta - popestri in zaokroži, iz glave voljo usmeri v ude, kar vzpostavi v posamezniku radostno ravnotežje, vodi k sebi in sočasno povezuje posameznike v celoto. Lahko je zaključna dejavnost po miselnem ali umetniškem delu (npr.: po polstenju, oblikovanju lesa, gline...)

Umetniško ustvarjalna evritmijska dejavnosti pri urah rednega pouka - izkustveno učenje skozi gibanje – pomočnica pri poglabljanje, utrjevanju učne snovi:

Likovna vzgoja – doživetje barv skozi evritmijsko gibanje;
Matematika - evritmija – geometrija;
Materin jezik – pravila jezika in slovnica v gibanju (apolinično in dionizično, sonet, vprašaj in klicaj...);
Glasba - intervali, lestvice, dur - mol, ritem, takt, melodija - izkustveno doživetje znanja skozi gibanje in kretnje lastnega telesa in gibalne oblike, ki nastanejo v sodelovanju s sošolci;
Tuj jezik - pesmi, reki, krajši prozni teksti v tujem jeziku in seveda evritmijskem jeziku;
Razredna ura – dejavno, nebesedno povezovanje, ostrenje posluha za MI skozi JAZ in TI, TI in JAZ;
Interesne dejavnosti - ritmično ponavljajoča se določeno obdobje – enkrat tedensko - en mesec, 3 mesece,– morda celo leto; (elementi evritmije in petja, renesančni plesi, rajanje, igre, umetniška beseda – ob koncu zaokroženi v igro, morda s predstavo na šolskem prazniku);

Starši

Evritmijska delavnica pomaga uvesti starše v skupno delo. Ti se hitreje začutijo, najdejo skupno izhodišče. Zbranost in interes za skupno delo sta na višji ravni. Vsako nadaljnje delo hitreje in učinkoviteje steče.
Starši ob pomoči evritmije ponovno ozavestijo proces učenja skozi lastno izkušnjo in se srečajo z možnostjo samospoznavanja, samoučenja in samovzgoje skozi gibanje.
Evritmijska delavnica je lahko v pomoč učitelju takrat, ko prepozna nujo, da se s starši poveže, da z njimi »sklene krog« okoli učencev določenega razreda.

Učitelji

Člani učiteljskega zbora so pogosto postavljeni pred naloge, ki terjajo, da se odzovejo kot orkester in uglašeno sooblikujejo skupno »pedagoško pesnitev«. Delavnica evritmije je za razvijanje te sposobnosti odlična, nevsiljiva praktična vaja.
Za učitelje je hkrati tudi izkustveno doživet proces učenja. Je priložnost za opazovanje zbora sodelavcev in za samoopazovanje, za doživetje slike socialnih zakonitosti v razredni skupnosti. Je priložnost za spoznanje, da evritmijsko gibanje lahko vzgaja, uči in učinkovito nadomesti marsikatero besedo. Preberite več o evritmiji za učitelje.

Delavnice vodi

Darja Zagorc, diplomirana evritmistka, vzgojiteljica, razredna učiteljica in šolska pedagoginja.

Kontakt

Darja Zagorc, Polje 363, LJUBLJANA
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon: 01 549 30 10

Alja Venturini
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
GSM: 040 298 723

Na vrh strani